Българо-Германски центрове за професионално обучение - Плевен

 
Б Ъ Л Г А Р О - Г Е Р М А Н С К И    Ц Е Н Т Ъ Р

З А    П Р О Ф Е С И О Н А Л Н О    О Б У Ч Е Н И Е

П Л Е В Е Н 

 
Българо-германски център за професионално обучение (БГЦПО) - Плевен е създаден през 1996 г. на основата на двустранна спогодба между правителствата на Република България и Федерална република Германия в рамките на проект “Професионално обучение и насърчаване на заетостта”.
      Основна цел на БГЦПО е чрез професионално ориентиране, обучение и подобряване на професионалната квалификация, съответстваща на потребностите на икономиката да се увеличават възможностите за заетост на безработните или застрашените от безработица лица.
    Обучението е ориентирано към потребностите на фирмите и реалната икономика, като приоритет има усвояването на практически умения.
   БГЦПО прилага европейските стандарти за качество и е приет за член на EVBB (Европейската асоциация на институциите за професионално обучение) от октомври 1998 г., организация в която участват институции от цяла Европа, гарантиращи висококачествено професионално обучение и квалификация. От май 2004 г. Българо-германски цетър - Плевен е сертифициран по европейските норми за качество EN ISO 9001:2008.
  Наши дългогодишни партньори при въвеждане и разпространение на нови методи,
технологии и материали в обучението са световно признати фирми, водещи в своята област като: KNAUF, BAUMIT, CERESIT, BRAMAC  и др.
   Още от самото си основаване центърът участва активно в различни национални и международни програми и проекти като: “ФАР”, “Леонардо да Винчи”, “Красива България” и др.
  БГЦПО предлага квалификационни и преквалификационни професионални курсове, в които приоритет са практическите умения и практиката на конкретно работно място.
    Екип от високо квалифицирани преподаватели и  сътрудници оптимално съчетават в обучението теория, учебна и производствена практика, използвайки модерна техника, съвременни методи и технологии.

   Центърът е един от първите в страната лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2002 г.

 
 

 

Търси
Направления

Сигнали за корупция
тел.: 064/882 822
факс: 064/882 845
e-mail: info@pl.bgcpo.bg